Algemene Verkoop- en leveringsvoorwaarden

Inhoudsopgave:

ARTIKEL 1 – Toepasselijkheid en definities

ARTIKEL 2 – Aanbiedingen, samples, offertes en prijzen

ARTIKEL 3 – Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien

ARTIKEL 4 – Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging

ARTIKEL 5 – Levertijden, aflevering en risico

ARTIKEL 6 – Opschorting

ARTIKEL 7 – Opslag en retentierecht

ARTIKEL 8 – Niet toerekenbare tekortkoming

ARTIKEL 9 – Aansprakelijkheid

ARTIKEL 10 – Betaling

ARTIKEL 11 – Eigendomsvoorbehoud

ARTIKEL 12 – Ontbinding

ARTIKEL 13 – Intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit

ARTIKEL 14 – Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter

 

Identiteit van de onderneming

Solsshop.nl is een handelsnaam van Easie International B.V.

Easie International B.V.

Reitsmastrjitte 46, 9281 LE, Harkema.

 • Telefoonnummer: 085-8209709, bereikbaar op werkdagen van 08:30 uur tot 18:00 uur.
 • E-mailadres: info@easie.nl
 • KvK-nummer: 84131322
 • BTW nummer: NL863107643B01 
   

Artikel 1 (Toepasselijkheid en definities)
1. Deze voorwaarden zijn van toepassing op alle aanbiedingen, offertes, overeenkomsten tot uitvoering van werk en/of overeenkomsten van koop- en verkoop en/of overige diensten, van Easie International B.V., gevestigd te Harkema, hierna te noemen: “de gebruiker”.

2. De contractspartij (opdrachtgever, koper e.d.) zal in het hiernavolgende worden aangeduid als: “de wederpartij”.

3. Onder de netto factuurwaarde wordt verstaan: de overeengekomen prijs c.q. vergoeding (exclusief belastingen en heffingen) minus de prijs / vergoeding voor de (nog) niet-geleverde zaken en/of (nog) niet verrichtte diensten en minus emballage en minus de eventueel gegeven korting(en).

4. De gebruiker wijst de toepasselijkheid van eventueel door de wederpartij gehanteerde algemene voorwaarden uitdrukkelijk van de hand.

5. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de gebruiker en de wederpartij.


Artikel 2 (Aanbiedingen, samples, offertes en prijzen)

1. Alle aanbiedingen en offertes van de gebruiker zijn vrijblijvend, ook indien daarin een termijn is opgenomen voor de aanvaarding daarvan.

2. Alle prijsopgaven in offertes en/of in aanbiedingen zijn onder voorbehoud, tenzij uitdrukkelijk anders en schriftelijk overeengekomen. Alle geoffreerde prijzen en/of aanbiedingen zijn netto, exclusief: BTW, tenzij uitdrukkelijk anders vermeld en/of overeengekomen.

3. Samples kunnen besteld worden tegen een gezamenlijk afgesproken meerprijs. Samples worden altijd onbedrukt geleverd, tenzij anders schriftelijk is afgesproken. Een sample kan afwijken van het uiteindelijk geleverd product in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat e.d..

4. De gebruiker is onder meer gerechtigd verhogingen opgetreden in lonen, grondstofprijzen, vervoerskosten, wisselkoersen, verzekeringspremies en heffingen van overheidswege, waaronder begrepen belastingen, aan de wederpartij, ontstaan na uitbrenging van de offerte c.q. aanbieding, door te berekenen voor die werkzaamheden, leveringen en/of diensten die op het moment van ingaan van die verhogingen nog door de gebruiker moeten worden verricht en/of worden geleverd.
 

Artikel 3 (Totstandkoming van de overeenkomst en wijzigingen nadien)
1. De overeenkomst tussen de gebruiker en de wederpartij komt pas tot stand nadat de gebruiker de aanvaarding van de aanbieding en/of offerte schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd door middel van een opdrachtbevestiging. Zolang de gebruiker de aanvaarding niet schriftelijk heeft bevestigd aan de wederpartij, kan de gebruiker de aanbieding en/of offerte herroepen en/of wijzigen.

2. Indien een herroeping of wijziging als bedoeld in lid 1 (tweede volzin) van dit artikel leidt tot een nieuwe aanbieding en / of offerte van de gebruiker, is het bepaalde in artikel 2 en lid 1 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

3. Indien in de aanvaarding door de wederpartij voorbehouden en/of wijzigingen in de aanbiedingen of offerte zijn aangebracht en/of wordt verwezen naar andersluidende (algemene) voorwaarden, komt in afwijking van de vorige leden de overeenkomst pas tot stand, indien de gebruiker tevens schriftelijk aan de wederpartij heeft bevestigd daar geheel, volledig en zonder voorbehoud mee te kunnen instemmen.

4. Wijzigingen in totstandgekomen overeenkomsten en afwijkingen van deze algemene voorwaarden na deze totstandkoming zijn slechts van kracht indien zij schriftelijk tussen de gebruiker en de wederpartij zijn overeengekomen.

5. De gebruiker is bevoegd verhogingen als bedoeld in artikel 2 lid 3 die zich voordoen binnen drie maanden na totstandkoming van de overeenkomst aan de wederpartij door te berekenen. Indien de gebruiker een dergelijke verhoging binnen deze termijn doorberekent, is de wederpartij slechts bevoegd de overeenkomst te ontbinden, indien sprake is van een totale prijsverhoging van 10 % van de totaal overeengekomen koopprijs.


Artikel 4 (Kwaliteit, omschrijving, verantwoordelijkheid en opdrachtbevestiging)
1. De gebruiker verplicht zich jegens de wederpartij om de zaken en/of diensten te leveren in de omschrijving, kwaliteit en hoeveelheid als nader opgenomen in de door de gebruiker aan de wederpartij verzonden opdrachtbevestiging.

2. De wederpartij dient eventuele wijzigingen en/of toevoegingen op de verzonden opdrachtbevestiging terstond binnen 12 uur nadat de opdrachtbevestiging door de gebruiker is verzonden, schriftelijk aan de gebruiker kenbaar te maken, bij gebreke waarvan de verzonden opdrachtbevestiging geldt als uitgangspunt voor de in lid 1 bedoelde verplichting(en) van de gebruiker jegens de wederpartij.

3. De wederpartij kan géén rechten ontlenen aan de door de gebruiker gedane mededelingen omtrent (technische) productspecificaties. Proefdrukken verzonden door de gebruiker zijn alleen bedoelt voor visuele beeldvorming, productspecificatie en kleurreferentie. De kleuren en eventuele drukvoorstelling mogen niet worden beschouwd als een weergave van het eindproduct.

4. Afwijkingen in kwaliteit, kleur, uitvoering, gewicht, formaat e.d. van de door gebruiker geleverde zaken leveren voor de gebruiker géén grond op om de totstandgekomen overeenkomst (al dan niet gedeeltelijke) te ontbinden, noch rechtvaardigt dit een vermindering van de daarvoor verschuldigde koopprijs.

5. De gebruiker heeft het recht een op- of onderlevering van 5% op een geplaatste order te leveren. Het gefactureerde aantal is dan ook het exact geleverde aantal, dit dient dan ook volledig voldaan te worden.

6. Het is de gebruiker te allen tijde – zonder dat voorafgaand overleg of goedkeuring van de wederpartij is vereist – toegestaan de totstandgekomen overeenkomst geheel en/of gedeeltelijk en/of met behulp van door haar ingeschakelde derden te laten uitvoeren.

7. De gebruiker is niet aansprakelijk voor schade door dood of lichamelijk letsel, gevolgschade of schade uit enig andere hoofde die verband houdt met de (ondeugdelijkheid van de) door of namens de wederpartij beschikbaar gestelde materialen of onderdelen voor verdere verwerking of montage, ongeacht verwerking of bewerking daarvan door gebruiker of derden, tenzij sprake is van opzet of grove schuld van de gebruiker. De wederpartij vrijwaart de gebruiker geheel tegen alle aanspraken tot vergoeding van schade van personeel van de gebruiker en/of derden.


Artikel 5 (Levertijden, aflevering en risico)
1. De door de gebruiker opgegeven leveringstermijnen zijn geen fatale termijnen. Door het enkel verstrijken van deze termijnen raakt de gebruiker niet in verzuim en kan de wederpartij niet tot ontbinding van de overeenkomst overgaan. Daarnaast biedt het verstrijken van deze termijnen niet tot een mogelijkheid voor vergoeding.

2. De levering geschiedt af magazijn van de gebruiker, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen. De (af)levering wordt geacht te hebben plaatsgevonden op het moment dat de (af) te leveren zaken gereed staan voor de wederpartij in het voorraad c.q. opslagmagazijn van de gebruiker en dit schriftelijk of anderszins door de gebruiker kenbaar wordt gemaakt c.q. wordt bevestigd aan de wederpartij. Vanaf het moment als bedoeld in de tweede volzin worden de afgeleverde zaken geacht zich te bevinden in de macht van de wederpartij en zijn deze voor diens risico.

3. In het geval aflevering niet af magazijn plaatsvindt, zijn de kosten van aflevering en/of bezorging voor rekening van de wederpartij. Het bepaalde in lid 2, tweede volzin en verder van dit artikel is van overeenkomstige toepassing. Indien de gebruiker het transport verzorgt geschiedt dit geheel voor rekening en risico van de wederpartij.

4. Ingeval aflevering of bezorging plaatsvindt als bedoel in lid 3 van dit artikel, zullen de zaken worden afgeleverd / bezorgd op de overeengekomen plaats of plaatsen op de wijze als in de offerte en/of opdrachtbevestiging is bepaald of naderhand tussen partijen schriftelijk is overeengekomen.


Artikel 6 (Opschorting)
Indien er gerede twijfel bestaat bij de gebruiker omtrent de betalingscapaciteit c.q. solvabiliteit van de wederpartij, is de gebruiker bevoegd de aflevering en/of bezorging als bedoeld in artikel 5 op te schorten totdat de wederpartij voldoende zekerheid voor de nakoming van zijn (betalings) verplichtingen heeft verschaft aan de gebruiker. Of de door de wederpartij aangeboden zekerheden voldoende zijn is ter beoordeling van de gebruiker. De wederpartij is aansprakelijk voor de door de gebruiker door deze vertraagde aflevering en/of bezorging te lijden schade.


Artikel 7 (Opslag en retentierecht)
1. Indien de wederpartij weigert de afgeleverde zaken af te nemen en/of weigert mee te werken aan de bezorging daarvan, is de gebruiker bevoegd deze zaken voor rekening van de wederpartij op te slaan. Van de opslag zal de wederpartij zo spoedig mogelijk nadien schriftelijk in kennis worden gesteld door de gebruiker. Opgeslagen zaken als bedoeld in de eerste volzin worden geacht te zijn afgeleverd c.q. te zijn bezorgd aan de wederpartij en zijn voor risico van de wederpartij.

2. Ingeval de gebruiker overgaat tot toepassing van het bepaalde in lid 1, is zowel de factuur ter zake de opslagkosten als de factuur ter zake de afgeleverde c.q. bezorgde zaken direct en in zijn geheel opeisbaar. Voor elke dag nadat de schriftelijke kennisgeving als bedoeld in lid 1 van dit artikel de wederpartij weigert de gereedstaande zaken feitelijk af te nemen, is zij een boete van € 100,– per dag 3 verschuldigd tot een maximum van € 10.000,–. De gebruiker is bevoegd om zowel nakoming van alle betalings- en/of afnameverplichtingen als de reeds opeisbare boete te vorderen, onverminderd het recht van de gebruiker op aanvullende schadevergoeding.

3. De gebruiker is bevoegd zijn verplichting tot afgifte van de opgeslagen zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen als bedoeld in lid 2 van dit artikel in zijn geheel door de wederpartij zijn voldaan, alsmede totdat de verschuldigde boete op grond van lid 2 van dit artikel in zijn geheel is voldaan en tevens totdat alle opeisbare vorderingen van de gebruiker uit hoofde van eerdere –en/of latere totstandgekomen overeenkomsten, danwel uit andere hoofde zijn voldaan, alle vorderingen van de gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de wederpartij daaronder uitdrukkelijk begrepen.

4. Ingeval zaken ter reparatie en/of onderhoud aan de gebruiker worden aangeboden, is de gebruiker bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de opeisbare facturen ter zake deze werkzaamheden in zijn geheel zijn voldaan, alsmede totdat al hetgeen de wederpartij uit hoofde van eerdere- en/of latere totstandgekomen overeenkomsten en/of uit andere hoofde heeft voldaan, alle vorderingen van de gebruiker vanwege het niet- of niet behoorlijk nakomen van de wederpartij daaronder uitdrukkelijk inbegrepen.

5. Ingeval de gebruiker uit andere hoofde zaken van de wederpartij onder zich heeft, is zij eveneens bevoegd de verplichting tot afgifte van die zaken op te schorten totdat de wederpartij heeft voldaan aan alle opeisbare vorderingen die de gebruiker – al dan niet krachtens het bepaalde in dit artikel – heeft op de wederpartij.

6. Het krachtens dit artikel aan de gebruiker toekomend retentierecht blijft eveneens van kracht in geval zich omstandigheden voordoen als bedoeld in artikel 11 lid 2 van deze voorwaarden.


Artikel 8 (Niet toerekenbare tekortkoming)
1. De in artikel 5 genoemde levertijd en/of overeengekomen termijn voor het verrichten van andere diensten door de gebruiker wordt verlengd met de periode, gedurende welke de gebruiker door overmacht is verhinderd aan haar verplichtingen te voldoen.

2. Van overmacht aan de zijde van de gebruiker is sprake, indien de gebruiker na de totstandkoming van de overeenkomst als bedoeld in artikel 3 verhinderd wordt aan een of meerdere verplichtingen uit de gesloten overeenkomst of aan de voorbereiding daarvan te voldoen ten gevolge van (in zowel binnen- als buitenland): oorlog, oorlogsgevaar, burgeroorlog, oproer, molest, brand, waterschade, overstroming, werkstaking, bedrijfsbezetting, uitsluiting, in- en uitvoerbelemmeringen, overheidsmaatregelen, defecten aan machinerieën, storingen in de levering van energie, vertraging tijdens transport, alles zowel in het bedrijf van de gebruiker als bij derden van wie de gebruiker de benodigde materialen of grondstoffen geheel of gedeeltelijk moet betrekken, evenals bij opslag of gedurende transport, al dan niet in eigen beheer, en voorts alle overige oorzaken buiten de schuld of risicosfeer van de 4 gebruiker ontstaan en feiten en omstandigheden waarbij van de gebruiker in gemoede niet kan worden gevergd dat zij aan haar verplichtingen dient te voldoen.

3. Indien door overmacht de levering van zaken en/of andere diensten meer dan twee maanden worden vertraagd, zijn zowel de gebruiker als de wederpartij bevoegd de overeenkomst als beëindigd te beschouwen, door middel van een aan de andere partij gerichte schriftelijke beëindigingsverklaring. De overeenkomst is geëindigd op het moment dat de in de tweede volzin bedoelde schriftelijke beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt. In dat geval heeft de gebruiker, onverminderd het bepaalde in de navolgende leden, slechts recht op de vergoeding van de door hem gemaakte kosten tot het moment waarop de beëindigingsverklaring de andere partij heeft bereikt.

4. In geval door overmacht de resterende te leveren zaken en/of te leveren diensten van de gebruiker meer dan twee maanden worden vertraagd, is de wederpartij niettemin gehouden de overeengekomen vergoeding c.q. de daarop betrekking hebbende facturen aan de gebruiker te voldoen voor de zaken en/of diensten die reeds door de gebruiker zijn geleverd c.q. zijn verricht alsmede voor dat deel van de werkzaamheden c.q. zaken dat ten gevolge van die overmacht niet meer kunnen worden afgemaakt c.q. voor aflevering gereed kunnen worden tot het moment waarop de overmacht is ingetreden.


Artikel 9 (Aansprakelijkheid)
1. De gebruiker is slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de wederpartij of derden, die rechtstreeks en uitsluitend het gevolg is van opzet of grove schuld van de gebruiker en/of van diens leidinggevende ondergeschikte, zulks met inachtneming van het hierna bepaalde.

2. Bij opzet of grove schuld van niet – leidinggevende ondergeschikten of buiten de gevallen van opzet of grove schuld als bedoeld in lid 1 is de gebruiker slechts aansprakelijk voor schade, geleden door de wederpartij of derden, met inachtneming van het bepaalde in de navolgende leden.

3. Voor vergoeding komt alleen in aanmerking die schade waartegen de gebruiker verzekerd is, danwel redelijkerwijs verzekerd had behoren te zijn gelet op de in de branche van de gebruiker geldende gebruiken. Daarbij gelden de navolgende beperkingen: a) de gebruiker is nimmer aansprakelijk voor schade of gebreken aan en/of veroorzaakt door de door haar (af)geleverde zaken, voortvloeiende uit: de houdbaarheid, hechting, licht- en kleurechtheid, stijfvastheid en overige aanverwante eigenschappen van die zaken en/of door het (al dan niet ondeskundig) gebruik c.q. de eventuele ongeschiktheid van die zaken zelve, alsmede voor het gebruik van specifieke zaken, materialen, onderdelen en / of constructies die – al dan niet in afwijking van de geldende voorschriften – door of namens de wederpartij uitdrukkelijk worden voorgeschreven, danwel door deze ter beschikking zijn gesteld aan de gebruiker en/of aan door deze ingeschakelde derden; 5 b) in geval van aansprakelijkheid op grond van dit artikel, is de gebruiker nimmer gehouden een hoger bedrag aan schade te vergoeden dan de netto factuurwaarde van de betreffende aflevering, bezorging en/of verrichte diensten; c) niet voor vergoeding komen in aanmerking zogenoemde bedrijfs- of gevolgschade (bedrijfsstoring, andere onkosten, derving van inkomsten e.d. daaronder begrepen), door welke oorzaak ook ontstaan. De wederpartij dient zich desgewenst tegen deze schade te verzekeren; d) de door de gebruiker te vergoeden schade zal worden gematigd, indien de door de wederpartij te betalen prijs en/of vergoeding gering is in verhouding tot de omvang van de door de wederpartij geleden schade. wederpartij is gehouden de gebruiker, alsmede haar toeleveranciers, te vrijwaren


Artikel 10 (Betaling)
1. Tenzij partijen uitdrukkelijk schriftelijk anders zijn overeengekomen, geschiedt betaling uiterlijk binnen 14 dagen na factuurdatum op een door de gebruiker aangewezen bank- of girorekening, zulks ter keuze van de gebruiker.

2. De wederpartij is niet bevoegd op de betalingen enig bedrag wegens een door haar gestelde tegenvordering in mindering te brengen.

3. Ingeval betaling contant bij aflevering of bezorging dient plaats te vinden, is de wederpartij, zonder dat daarvoor een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag volgende op de dag waarop de aflevering of bezorging heeft plaatsgevonden. Ingeval de gebruiker de zaken heeft opgeslagen ingevolge het bepaalde in artikel 7 lid 1, is de wederpartij, zonder ingebrekestelling, in verzuim vanaf de dag waarop de gebruiker de schriftelijke kennisgeving met betrekking tot de opslag heeft verstuurd.

4. De betaling door de wederpartij is pas voltooid op het moment dat het volledig verschuldigde bedrag op de door de gebruiker aangewezen bank-of girorekening is bijgeschreven of – in geval contante betaling is overeengekomen – op het moment dat het volledige bedrag aan de gebruiker is afgedragen. De wederpartij is, zonder dat een ingebrekestelling is vereist, in verzuim vanaf de eerste dag nadat de overeengekomen c.q. geldende betalingstermijn is verstreken.

5. Vanaf de eerste dag dat de wederpartij op grond van de voorgaande leden in dit artikel in verzuim is geraakt, is zij de alsdan geldende wettelijke handelsrente verschuldigd over het verschuldigde bedrag met betrekking tot afgeleverde, bezorgde of opgeslagen zaken voor iedere maand of een gedeelte daarvan waarmee de vervaldag wordt overschreden.

6. Indien de wederpartij niet tijdig en/of volledig aan haar betalings- en/of afnameverplichtingen voldoet en op grond daarvan in verzuim is geraakt, is de gebruiker bevoegd de tot stand gekomen overeenkomst zonder rechterlijke tussenkomst te ontbinden. In dat geval is de wederpartij aansprakelijk voor de door de gebruiker geleden schade, onder meer bestaande uit winstderving en transportkosten.

7. Indien de gebruiker bij het in verzuim geraken van de wederpartij tot buitengerechtelijke maatregelen overgaat, waaronder uitdrukkelijk ook begrepen sommaties, nadere aanmaningen en/of incassomaatregelen door de gebruiker zelf getroffen, komen de kosten daarvan voor rekening van de wederpartij. Indien de gebruiker gerechtelijke incassokosten maakt, komen deze volledig voor rekening van de wederpartij. De buitengerechtelijke kosten zijn afhankelijk van de hoofdsom. Zie onderstaande tabel voor verdere toelichting.

Hoofdsom tot en met

Toepasselijk percentage

Maximum

€2.500

15% over de hoofdsom

€ 375 (min. € 40)

€ 5.000

€ 375 + 10% over (hoofdsom – € 2.500)

€ 625

€ 10.000

€ 625 + 5% over (hoofdsom – € 5.000)

€ 875

€ 200.000

€ 875 + 1% over (hoofdsom – € 10.000)

€ 2.775

Boven de € 200.000

€ 2.775 + 0,5% over (hoofdsom – € 200.000)

€ 6.775

8. De gebruiker heeft steeds het recht om – zowel voor als na de totstandkoming van de overeenkomst – zekerheid voor de betaling te verlangen van de wederpartij en/of vooruitbetaling te vorderen. Artikel 6 is van overeenkomstige toepassing.

9. De gebruiker bepaalt bij eerste levering aan de hand van eventuele aangeleverde referenties de betalingscondities; ofwel rembours/vooruitbetaling oftewel een door de gebruiker vastgesteld krediet.

10. Het in de leden 1 tot en met 8 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op betalingen in verband met door de gebruiker verrichte diensten.


Artikel 11 (Eigendomsvoorbehoud)
1. Alle afgeleverde of bezorgde en/of nog te leveren c.q. te bezorgen zaken blijven in eigendom van de gebruiker, totdat de wederpartij de daarvoor overeengekomen prijs en aan de overige krachtens dit artikel geldende verplichtingen – voortvloeiende uit eerder of later met de gebruiker totstandgekomen overeenkomsten – volledig heeft voldaan.

2. In geval tevens sprake is van verzuim van de wederpartij ingevolge artikel 10 en/of de wederpartij in gebreke blijft de zaken feitelijk af te nemen als bedoeld in artikel 7, blijven de zaken in eigendom totdat tevens de rente ingevolge artikel 10 lid 5 in zijn geheel is voldaan en/of de boete en/of de opslagkosten ingevolge artikel 7 lid 2 en/of de buitengerechtelijke kosten ingevolge artikel 10 lid 7 in zijn geheel zijn voldaan.

3. In geval de gebruiker in het kader van de totstandgekomen overeenkomst tevens te vergoeden werkzaamheden heeft verricht, blijven de afgeleverde / bezorgde zaken in eigendom van de gebruiker totdat de wederpartij (tevens) alle daarmee samenhangende en opeisbare vorderingen heeft voldaan, de vorderingen wegens niet- of niet behoorlijk nakomen daaronder begrepen.

4. Zolang de eigendom ingevolge de voorgaande leden nog niet op de wederpartij is overgegaan, is deze niet bevoegd de aan haar afgeleverde / bezorgde zaken geheel of gedeeltelijk te vervreemden, aan derden te verpanden of anderszins met rechten van derden te bezwaren, tenzij zulks is geschied in het kader van de normale uitoefening van diens beroep- of bedrijf.

5. Vanaf het moment dat de wederpartij ingevolge artikel 10 in verzuim is geraakt of de gebruiker goede grond heeft te vrezen dat zij in verzuim zal geraken, is de gebruiker bevoegd de aan hem afgeleverde / bezorgde zaken, zonder voorafgaande ingebrekestelling, terug te vorderen. De wederpartij is verplicht deze zaken op de eerste vordering van de gebruiker onverwijld aan haar terug te geven en daarvoor de noodzakelijke / vereiste medewerking verlenen, waaronder uitdrukkelijk mede begrepen het verschaffen van vrije toegang op / in plaatsen of gebouwen in de ruimste zin des woords. De kosten in verband met deze teruggave zijn geheel voor rekening van de wederpartij. Na terugname zal de wederpartij worden gecrediteerd voor de marktwaarde, welke in geen geval hoger zal zijn dan de oorspronkelijk overeengekomen prijs verminderd met de kosten in verband met die terugname.

6. Indien de wederpartij uit of mede uit de in dit artikel bedoelde zaken een nieuwe zaak vormt en daarop het volledige eigendomsrecht verkrijgt, danwel indien er een gemeenschap op die nieuwe zaak ontstaat en de wederpartij daarin deelgenoot wordt, is de wederpartij verplicht op de eerste vordering van de gebruiker aan haar een bezitloos pandrecht op die zaak te verlenen, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:237 lid 1 BW tot meerdere zekerheid van alle vorderingen van de gebruiker op de wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

7. Op afgeleverde / bezorgde zaken die met inachtneming van het bepaalde in de voorgaande leden van dit artikel in eigendom zijn overgegaan op de wederpartij, is het bepaalde in lid 6 van dit artikel van overeenkomstige toepassing.

8. De wederpartij is, zolang de eigendom van de afgeleverde / bezorgde zaken nog niet aan haar is overgegaan doch wel reeds de feitelijke macht daarvan heeft verkregen ingevolge het bepaalde in artikel 5 lid 2 en lid 4, verplicht gedurende die periode ervoor te zorgen dat die zaken in dezelfde staat en kwaliteit blijven als waarin zij verkeerden op het moment van aflevering en/of bezorging, alsmede ervoor te zorgen dat deze zaken ten gunste van het eigendomsrecht van de gebruiker individualiseerbaar zijn en zullen blijven. Artikel 7 lid 1, laatste volzin is van overeenkomstige toepassing, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.

9. De wederpartij is verplicht de afgeleverde / bezorgde zaken als bedoeld in lid 8 van dit artikel tegen brand, ontploffings- en waterschade alsook tegen diefstal te verzekeren en de polissen daarvan, op eerste verzoek, aan de gebruiker ter inzage te geven, bij gebreke waarvan de wederpartij gehouden is alle daaruit voor de gebruiker voortvloeiende schade te vergoeden.

1 0. De wederpartij is verplicht om op eerste vordering van de gebruiker alle aanspraken c.q. vorderingen uit hoofde van de in lid 9 genoemde verzekeringspolissen op de verzekeraar aan haar te verpanden, een en ander met inachtneming met de wettelijke vestigingseisen daarvoor als bedoeld in artikel 6:239 lid 1 BW tot meerdere zekerheid 9 van alle vorderingen van de gebruiker op de wederpartij, die niet onder het eigendomsvoorbehoud vallen op grond van dit artikel. De kosten voor de totstandkoming van het in de eerste volzin genoemde pandrecht komen voor rekening van de wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders schriftelijk overeengekomen.

11. Het bepaalde in lid 10 van dit artikel is van overeenkomstige toepassing op vorderingen van de wederpartij tegen een of meerdere van haar afnemers.


Artikel 12 (Ontbinding)
1. Indien de wederpartij niet, niet tijdig of niet behoorlijk aan haar verplichting welke voor haar voortvloeit uit enige grond van deze voorwaarden en/of de met de gebruiker totstandgekomen overeenkomst voldoet, is de gebruiker gerechtigd de overeenkomst, of een gedeelte daarvan die nog moet worden uitgevoerd, zonder ingebrekestelling en zonder dat rechterlijke tussenkomst is vereist als, al dan niet gedeeltelijk, te ontbinden en het door haar geleverde, voor zover nog niet betaald, terug te nemen, onverminderd het recht van de gebruiker op vergoeding van eventueel verlies, winstderving en andere schade die als gevolg van die tekortkoming is ontstaan of nog zal ontstaan.

2. Het bepaalde in lid 1 is van overeenkomstige toepassing, ingeval van schorsing van betalingen, van aanvraag of verlening van surséance van betaling, tot faillietverklaring of het van toepassing verklaren van de schuldsaneringsregeling of liquidatie van de zaken van de wederpartij of van diens overlijden of indien de wederpartij door beslaglegging of anderszins de beschikking over zijn vermogen verliest.

3. In de gevallen genoemd als in lid 1 en lid 2 van dit artikel, is iedere vordering welke de gebruiker heeft op de wederpartij direct opeisbaar.


Artikel 13 (Intellectuele eigendom, auteursrechten en publiciteit)
1. Onverminderd het overigens in deze Algemene voorwaarden bepaalde behoudt de gebruiker zich de rechten en bevoegdheden voor die haar toekomen op grond van de Auteurswet en/of op grond van enige andere rechtsregel van het (internationale) intellectuele eigendomsrecht, in het bijzonder de rechten met betrekking tot door de gebruiker ontworpen en/of tot stand gebrachte schetsen, litho’s, foto’s, modellen.

2. Alle door de gebruiker verstrekte stukken, zoals rapporten, adviezen, overeenkomsten, ontwerpen, schetsen, tekeningen, software e.d., zijn uitsluitend bestemd om te worden gebruikt door de wederpartij en mogen niet door hem zonder voorafgaande toestemming van de gebruiker worden verveelvoudigd, openbaar worden gemaakt of ter kennisneming van derden worden gebracht, tenzij uit de aard van de stukken het tegendeel blijkt.

3. In geval van opdrachten van de wederpartij tot (re)productie van goederen waar mogelijkerwijs intellectuele eigendomsrechten van derden op kunnen zitten, vrijwaart de wederpartij de gebruiker voor alle mogelijke daaruit voortvloeiende aanspraken van derden.

4. De gebruiker is / blijft gerechtigd om de door haar geleverde / vervaardigde goederen met naam, merk, reclameboodschap of andere uiting van de wederpartij af te beelden in catalogi, reclamedrukwerk, publicaties, advertenties en/of tijdens beurzen en 10 tentoonstellingen te gebruiken zonder voorafgaande toestemming van de wederpartij of derden en zonder dat de gebruiker daarvoor enigerlei vergoeding aan de wederpartij en/of een derde is verschuldigd.


Artikel 14 (Rechtsmacht, toepasselijk recht en bevoegde rechter)
1. De Nederlandse rechter heeft rechtsmacht.

2. Op de tussen de gebruiker en de wederpartij tot stand gekomen overeenkomsten is uitsluitend Nederlands recht van toepassing. De uit de tot stand gekomen overeenkomsten voortvloeiende geschillen zullen eveneens naar Nederlands recht worden beslecht. Toepassing van het Weens Koopverdrag is uitgesloten op alle rechtsbetrekkingen, in de ruimste zin des woords, tussen de gebruiker en de wederpartij.

3. De Nederlandse rechter, de Kantonrechter daaronder begrepen, in het Arrondissement te Leeuwarden is met uitsluiting bevoegd om kennis te nemen van alle geschillen tussen de gebruiker en de (particuliere) wederpartij, tenzij uitdrukkelijk anders en dwingendrechtelijk voortvloeit uit de wet en/of internationale verdragen.

Neem contact met ons op

Ontvang binnen 90 minuten een reactie op een bericht via ons contactformulier:

Error 404
 • Usp 1
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Whatsapp
   • Ontvang binnen direct een reactie via WhatsApp
 • Usp 2
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Livechat
   • Ontvang direct een reactie op je vraag via onze Livechat
 • Usp 3
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
 • Usp 4
  • Icon (Afbeelding)
  • Usp tekst
   • Email ons
   • Ontvang binnen 90 minuten een reactie via: info@easie.nl